Op weg naar duurzaam transport

Op weg naar duurzaam transport

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Dit vereist dringende actie en de bereidheid om te kiezen voor duurzamere alternatieven, met name in de transportsector die te lang op fossiele brandstoffen heeft geleund. Neste MY Renewable Diesel kan een reële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de EU door een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk te maken. Neste MY Renewable DieselTM stelt haar gebruikers in staat de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk te verminderen met maximaal 90% gedurende de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele diesel (berekeningsmethode: de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie II, 2018/2001/EU). In 2021 hebben de hernieuwbare producten van Neste-klanten over de hele wereld geholpen om de uitstoot van broeikasgassen met 10,9 miljoen ton* te verminderen. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,7 miljoen gemiddelde EU-burgers of het van de weg halen van 4,2 miljoen personenauto's gedurende een jaar.

person looking at sky

Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld

truck emissions icon

Wegvervoer is de ruggengraat van de Europese economie en de belangrijkste vorm van goederentransport. Het is ook een enorme bron van broeikasgasemissies. De EU heeft een wettelijk bindende doelstelling gesteld om de gemiddelde uitstoot van nieuwe vrachtwagens tegen 2030 met 30% te verminderen.

greenhouse gas reduction

De Europese Unie heeft een ambitieus streefcijfer vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Om de uitstoot van broeikasgassen met 55% terug te dringen, zijn maatregelen in alle sectoren van de economie nodig. Dat zet de EU op een moeilijk pad om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. 

Aanzienlijke achterstand om 2030 doelen te behalen

Zelfs wanneer optimistische modellen worden gebruikt, zal een fundamentele verschuiving naar elektrische aandrijflijnen en waterstof nog steeds een aanzienlijke kloof laten tot de 2030 emissiereductiedoelstellingen. Volgens de Impact Assessment van de Europese Commissie zal het grootste deel van de zware vrachtvoertuigen in 2030 door diesel worden aangedreven. Neste MY Renewable Diesel kan de broeikasgasemissies van alle voertuigen met dieselmotor gedurende de levenscyclus van de brandstof met maximaal 90% verminderen in vergelijking met fossiele diesel (berekeningsmethode: Richtlijn Hernieuwbare Energie II van de Europese Unie (2018/2001/EU)).

Verandering kost tijd

De energiemix van transport verandert en de verkoop van elektrische voertuigen groeit snel. In 2020 is de vraag naar elektrische voertuigen sterk gestegen: goed voor zo’n 10,5% van alle inschrijvingen van nieuwe personenauto's in de Europese Unie, terwijl het marktaandeel het jaar daarvoor nog 3% bedroeg. In 2030 zal het merendeel van de voertuigen echter nog altijd worden aangedreven door verbrandingsmotoren en zal diesel nog altijd op grote schaal worden gebruikt. Hernieuwbare brandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel worden gezien als een belangrijk hulpmiddel in Europa's klimaatambities.

Source: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf

share of alternative fuels in transport

Ambitieuze doelstellingen voor de toekomst zijn van groot belang, maar dat geldt ook voor onze acties vandaag. Om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector in Europa te verminderen, zijn alle oplossingen nodig. Neste MY Renewable Diesel is een kostenefficiënte oplossing om de uitstoot in de transportsector aanzienlijk te verminderen, en is nu al beschikbaar.

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

CONTACTEER ONS

Meer informatie over Neste MY Renewable Diesel