Duurzaamheid
16.07.2022
 3 min read

Samenwerking is de sleutel tot het waarborgen van mensenrechten

Nina Norjama
Head of Human Rights, Neste

Bij Neste geloven we dat het vinden van de juiste partners belangrijk is voor de manier waarop we vooruitgang boeken op onze duurzaamheidsreis. Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak staat ook centraal voor ons werk voor mensenrechten in het Neste Singapore Expansion Project. 

De voornaamste uitdaging bij mensenrechtenkwesties is dat zij systemisch zijn en niet door één bedrijf alleen kunnen worden opgelost. Vanaf het begin van het Neste Singapore Expansion Project werken we met verschillende partners samen om ervoor te zorgen dat het respecteren van mensenrechten in het hele project is verankerd. Al tijdens de planningsfase, voordat er een definitieve investeringsbeslissing was genomen, hebben wij samen met een externe mensenrechtenadviseur een risicobeoordeling uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de potentiële gevolgen voor de mensenrechten die zich tijdens de bouwfase zouden kunnen voordoen. De beoordeling wees uit dat migratie-werknemers een kwetsbare groep vormen en dat er maatregelen genomen moeten worden om de potentiële gevolgen voor de mensenrechten ter plaatse te controleren. Door deze en andere punten van zorg vanaf het begin proactief aan te pakken, is de basis gelegd voor een dialoog over mensenrechten met de aannemers en onderaannemers van de bouw. 

Nina Norjama

Veilig stellen van de rechten van werknemers

In lijn met de aanbevelingen voor de risicobeoordeling van de mensenrechten, hebben wij een aantal maatregelen genomen om de rechten van de werknemers op de bouwplaats te beschermen die verder gaan dan de vereisten van de plaatselijke wet- en regelgeving. Op de eerste plaats hebben we een programma voor toezicht op de toeleveringsketen opgezet dat begint met een pre-kwalificatieproces met strenge sociale criteria voor potentiële leveranciers en aannemers. Tijdens de bouwfase zijn sociale audits uitgevoerd bij alle directe bouwaannemers, met inbegrip van een steekproef van hun grotere onderaannemers. Naast de zware focus op veiligheidsprogramma's hebben wij ook diversiteits- en inclusie-activiteiten uitgevoerd om het welzijn van de werknemers en hun bewustzijn van hun arbeidsrechten te vergroten.

Een ander belangrijk initiatief was de oprichting van een lokaal klachtenmechanisme waarmee werknemers hun bezorgdheid over werkgerelateerde kwesties veilig rechtstreeks aan Neste kenbaar kunnen maken via ideeënbussen die bij de bouwplaatsen zijn geplaatst. Bij de uitvoering van correctieve maatregelen streven wij er altijd naar om de onderliggende oorzaak aan te pakken en samen met onze partners de optimale oplossing te vinden. Toen we eind 2021 de ontvangen feedback en de acties voor de behandeling ervan evalueerden, stelden we vast dat de ideeënbussen een doeltreffend kanaal waren tussen de werknemers en het management om vragen, klachten en verzoeken te behandelen. 

Samen in actie voor mensenrechten

Om een effectieve verandering teweeg te brengen, moeten we niet alleen zorgen voor positieve mensenrechtenpraktijken in onze eigen activiteiten en toeleveringsketens, maar moeten we ook proberen een bredere impact te hebben in de hele sector. Na afloop van de sociale audit, begin 2022, hebben we een seminar georganiseerd met alle bedrijven die aan de audit hebben deelgenomen om ervaringen en best practices uit te wisselen. 

Het in mei 2022 georganiseerde evenement "Together in action for labour and human rights in the construction sector" (Samen in actie voor arbeids- en mensenrechten in de bouwsector) vat onze aanpak van het mensenrechtenwerk in het Neste Singapore Expansion Project goed samen. Het bracht 17 bouwbedrijven bijeen, waaronder verscheidene waarvan de werkzaamheden in het project al enige tijd geleden waren beëindigd. We bespraken onderwerpen als dwangarbeid, verantwoordelijke werving en beloning, en belichtte ook initiatieven waarbij bedrijven zich kunnen aansluiten om deze onderwerpen vooruit te helpen en van elkaar te leren. 

Met de organisatie van het seminar wilden wij niet alleen het bewustzijn over belangrijke mensenrechtenkwesties vergroten, maar wilden we de deelnemende bedrijven ook de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen en te netwerken. Samenwerken is essentieel - zowel met betrekking tot mensenrechten als de verdere duurzaamheidsagenda.