Duurzaamheid
28.05.2022
 7 min read

Hoe beschermen we ons milieu? Diverse acties voor biodiversiteit vormen de kern van Neste's duurzaamheidsactiviteiten

Biodiversiteit speelt een sleutelrol in de duurzaamheidsvisie van Neste. In dit artikel geven wij concrete voorbeelden van de activiteiten die wij als bedrijf ontplooien om het verlies van biodiversiteit en ongelijkheid aan te pakken. 

In 2021 hebben we onze duurzaamheidsvisie verbreed: we willen de klimaatcrisis, het verlies van biodiversiteit en de ongelijkheid aanpakken - niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in onze waardeketen. Onze visie is om een ​​positieve impact op biodiversiteit te hebben en een natuur-positieve waardeketen te realiseren tegen 2040. Wij werken voortdurend aan een systematische aanpak en maatstaven om rekening te houden met biodiversiteitskwesties van onze activiteiten.

Wij investeren nu in de middelen en de routekaart om onze doelstellingen te bereiken. Wij zijn begonnen met het evalueren van onze waardeketen vanuit het oogpunt van biodiversiteit om de belangrijkste milieueffecten te identificeren. Wij nemen deel aan het corporate engagement programma van het Science Based Targets Network (SBTN) om een nieuwe biodiversiteits-methodologie te testen. Daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan met Fauna & Flora International (FFI). De bescherming van de biodiversiteit, het water en de bodem is ook opgenomen in de Material Sustainability KPI's van Neste. 

"Vorig jaar zijn we begonnen met de materialiteitsanalyse om een beter inzicht te krijgen in onze impact op de biodiversiteit binnen onze hele waardeketen; van de grondstoffen tot de productie en de eindproducten. De resultaten worden gebruikt bij de keuze van een methodologie en parameters rondom biodiversiteit, waaronder natuur, bodem en water. Voor ons is het van cruciaal belang om samen te werken met belanghebbenden, en daarom zijn we een partnerschap aangegaan met SBTN en FFI", aldus Asta Soininen, Associate, Sustainability & Regulations bij Neste.

Het milieu beschermen op verschillende niveaus en met concrete acties

Wij zijn begonnen met het testen van praktische methoden om de biodiversiteit te meten en een beter inzicht te krijgen in onze mogelijkheden om de biodiversiteit te beschermen. Ook al zijn we het erover eens dat we aan het begin van deze reis staan, toch willen we enkele voorbeelden delen van onze concrete acties bij verschillende Neste-vestigingen. Onze raffinaderijen hebben hun voetafdruk en daarnaast willen wij vooral onze eigen mensen en belanghebbenden betrekken bij de bescherming en het herstel van de natuur waarop wij in onze waardeketen invloed hebben. Hieronder vindt u case study's van langdurige en lopende biodiversiteitsprojecten op de locaties waar Neste actief is.

Beoordelen en versterken van de biodiversiteit bij de vestigingen van Neste in Finland

Beoordelingen van de biodiversiteit behoren al meer dan tien jaar tot de tradities voor de  bescherming van de biodiversiteit op Neste's locaties in de Porvoo raffinaderij en de Naantali terminal in Finland. In het kader van de milieueffectbeoordeling (MEB), zijn de beoordelingen van de biodiversiteit in afzonderlijke projectgebieden vanaf 2007 driemaal uitgevoerd. Momenteel wordt de vierde biodiversiteitsevaluatie uitgevoerd en deze zal in 2022 worden afgerond. Ditmaal worden echter alle gebieden die eigendom zijn van Neste in Porvoo (1.300 ha) en Naantali (300 ha) onderzocht, en het veldwerk in verband met het onderzoek gaat zeer binnenkort van start. De gebieden bevatten vele soorten natuurlijke omgevingen, zoals bossen, braakliggende terreinen, binnenwateren en kustgebieden.

 

De evaluatie wordt uitgevoerd met een conventionele inventarisatie van soorten en met een hulpmiddel voor het meten van de biodiversiteit, dat is afgestemd op de Finse omstandigheden. Met de hulpmiddel kan aan alle erkende soorten en leefgebieden een score worden gegeven en op basis van de score zal de biodiversiteit worden gewaardeerd. Het doel is om de meest waardevolle gebieden te identificeren, de verschillende gebieden met elkaar te vergelijken en te zien of de praktijk kan worden gebruikt bij de beoordeling van de biodiversiteitsproblemen in de andere activiteiten en werkzaamheden van Neste. Er wordt echter op gewezen dat de meetwijze zeer nieuw is en dat het scoresysteem voor de verschillende soorten en leefgebieden dus nog in ontwikkeling is, net als onze evaluatie van de verschillende beschikbare meetwijzen.

Werken aan biodiversiteitsinitiatieven bij een Mahoney-vestiging van Neste in de VS 

Wij begrijpen dat biodiversiteitskwesties regionaal zijn en dat de relevantie van acties voor de biodiversiteit daarom zorgvuldig moet worden afgewogen. Neste heeft in samenwerking met plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties tal van biodiversiteitsinitiatieven ondernomen voor de Amerikaanse Mahoney-vestiging in Mendota, Illinois. De initiatieven omvatten acties, zoals het zaaien van bloemen voor bestuivende insecten ter ondersteuning van bedreigde monarchvlinders en andere insecten. Bovendien is het wetland ontwikkeld om de totale hoeveelheid zwevende deeltjes in de nabijgelegen rivier te verminderen en het leefgebied van trekvogels en andere diersoorten te vergroten. Er zal een klein testgebied met nat-tolerante grassen worden beplant om de kwaliteit van het hemelwater dat de vestiging op die plaats verlaat, te helpen verbeteren. Met dit soort acties willen wij ook onze medewerkers inspireren en aanmoedigen om na te denken over hun eigen regio en de biodiversiteit daar.

Het Siak Pelalawan-landschapsprogramma in Indonesië om biodiversiteit te beschermen en de toeleveringsketens te ontwikkelen

Samenwerking is van cruciaal belang en daarom willen wij bijdragen aan het belangrijke werk voor biodiversiteit dat een breder positief effect heeft dan alleen in onze eigen activiteiten. Wij werken samen met Daemeter, Proforest en de regering van Siak, net als met vele andere internationale merken, om op grote schaal een transformerende duurzaamheidsimpact te hebben in de Siak-regio in Indonesië door ontbossingsvrije toeleveringsketens te ontwikkelen voor meerdere basisproducten, zoals palmolie. Het in 2020 gestarte vijfjarige project ondersteunt de duurzaamheidsprestaties van kleine boeren en draagt bij tot de bescherming van bossen, veen en biodiversiteit. 

In 2021 heeft het programma zich gericht op de betrokkenheid van dorpen, aangezien de kleine boeren de cruciale component zijn voor het succes van het initiatief in dit landschap. Zo werden in zeven dorpen diverse trainingen gegeven, zoals beste beheerspraktijken voor oliepalmen in veengebieden, brandbeheer, goede landbouwpraktijken voor oliepalmen en natuurvriendelijke landbouw op dorpsniveau. Ook werden in elk van de dorpen beheerders geworven, opgeleid en ingezet. 

Op veengronden zijn duurzame productiepraktijken verbeterd door bijvoorbeeld landbewerking, cultivatie, aanplant en kanaalafsluitingen. Binnen een korte tijd zijn de veranderingen al zichtbaar; de bodem is natter in het droge seizoen, de bladeren van de planten zijn groener en ondanks de droge perioden is er watervoorraad. De verhalen uit het veld kunnen worden gelezen en gevolgd op de webpagina van het Siak Pelalawan-landschapsprogramma.

Ondersteuning van bestuiving in de buurt van het hoofdkantoor van Neste

Wij geloven dat ook kleinere concrete acties een merkbaar verschil kunnen maken. Een zeer actueel voorbeeld is de ondersteuning van de bestuivers die een cruciale rol spelen in de groei van gevarieerde natuur wereldwijd. Dankzij de Verenigde Naties is het belang van dit onderwerp internationaal onder de aandacht gebracht en op vrijdag 20 mei hebben we alle bijen van de wereld geëerd tijdens Wereld Bijendag. Op het hoofdkantoor van Neste in Espoo, Finland, hebben we deze dag gevierd samen met onze nieuwe collega's; vier bijenkorven die elk plaats bieden aan ongeveer 50.000 bijen. De bijenkorven zijn ter beschikking gesteld door Korpikuusikko Honey en staan vlak naast de gebouwen van het hoofdkantoor.

Verschillende soorten bijen bestuiven ongeveer 80% van de planten in de wereld. Helaas is de achteruitgang van bestuivende insecten wereldwijd een ernstig probleem, dat onder meer wordt veroorzaakt door de klimaatverandering, intensieve landbouwpraktijken, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verlies van leefgebied. Bestuivende insecten zorgen in de voedselproductieketen voor de eerste fase: de bestuiving. Deze kleine actie van Neste verhoogt de bestuiving van planten in de gebieden rond het hoofdkantoor van Neste in Espoo.

Zie voor meer informatie over ons werk op het gebied van biodiversiteit hier onze webpagina.